تلفن های ضروری خسارت

نام شعبهکد شعبهتلفن تماس شعبه
۱سیار۹۶۶۸۸۶۷۱۲۰۲۰
۲آزادی۱۹۸۶۶۰۳۵۵۸۷۶۶۰۸۷۱۲۸
۳غرب۳۵۵۴۴۱۹۵۸۳۱-۵۴۴۱۹۴۳۲۱
۳بعثت۲۴۱۵۵۳۰۲۹۱۳-۵۵۵۰۶۸۲۶۲
۴شرق۳۱۲۷۷۸۸۳۱۸۳-۷۷۷۸۸۳۱۹۳
۵فاطمی۲۵۶۸۸۹۷۳۳۲۳-۲۵۸۸۹۶۹۰۰۵
۶شهید مطهری۲۸۴۸۸۵۰۲۳۰۱-۹
۷تهران نو۲۴۵۷۷۸۴۱۹۰۱-۹۷۷۲۵۰۰۰۱-۲
۸شمیران۱۰۱۲۲۷۲۵۲۲۵-۲۶۲۲۷۱۵۳۱۴-۱۷
۹۱۷شهریور۳۸۸۳۳۱۳۶۸۵۴۳۳۱۳۶۸۵۶
۱۰بازار۱۰۶۵۵۵۷۶۸۶۴۵۵۵۷۶۸۶۵
۱۱پاسداران۳۳۲۲۲۸۸۸۷۰۱۲۲۸۷۳۸۰۲
۱۲۱۵آبان۴۰۰۶۶۴۲۹۰۲۱-۵۶۶۹۴۴۹۵۲
۱۳بانکها۳۳۱۶۶۰۲۰۶۶۱-۳۶۶۰۲۰۶۴۶-۸
۱۴سعدی۳۱۰۸۸۳۰۲۰۸۱-۶
۱۵شریعتی۳۶۵۸۸۴۵۴۸۵۰۸۸۴۵۳۰۷۰
۱۶فردوسی۳۶۹۶۶۷۳۲۵۵۸-۹
۱۷نمایشگاه۲۲۳۸۸۶۰۸۵۶۴-۸
۱۸هلال احمر۲۲۷۸۸۹۷۵۶۳۵۸۸۹۷۵۳۶۶
۱۹ولیعصر(عج)۳۷۱۸۸۷۹۷۹۸۵
۲۰اسلامشهر۳۷۹
۲۱دماوند۲۵۷
۲۲شهریار۳۶۱
۲۳ورامین۴۰۳