شرایط بیمه شخص ثالث

عمده استفاده از بیمه شخص ثالث برای خودروها و وسایل نقلیه است. در قوانین کشور ذکر شده است که تمامی وسایل نقلیه باید از بیمه نامه شخص ثالث برخوردار بوده و عدم وجود آن نشانه عدم رعایت قانون است که جرم شناخته می شود. در کنار قوانینی که برای این بیمه نامه وضع شده است شرایطی برای استفاده از آن وجود دارد که باید به آن ها توجه داشت به همین منظور این مقاله با هدف بررسی شرایط بیمه شخص ثالث تدوین شده است.
1-   جبران خسارات مالی و جانی
شرکت بیمه گر خود را موظف می داند که در صورت وقوع حادثه برای شخص ثالث کلیه خسارات جانی و مالی را مطابق با آنچه در بیمه نامه شخص ثالث ذکر شده است پرداخت نماید و مواردی که خارج از خدمات تحت پوشش باشد توسط شرکت بیمه گر حمایت نخواهد شد.
2-   الحاقیه بیمه شخص ثالث
با توجه به این که نرخ دیه در ماه های حرام سال تغییر می کند و همچنین ممکن است در طول مدت زمان اعتبار قرارداد بیمه نرخ قیمت اتومبیل نیز کم و یا زیاد شود لذا شرکت بیمه گر آخرین تغییرات بیمه شخص ثالث را در قالب الحاقیه به قرارداد بیمه پیوست می کند تا با لحاظ کردن این تغییرات و در نتیجه تغییر در حق بیمه پرداختی، در زمان عمل به تعهدات براساس الحاقیه عمل نماید.
3-   جریمه دیر کرد بیمه شخص ثالث
از آنجایی که داشتن بیمه شخص ثالث بررای تمامی وسایل نقلیه اجباری است لذا از زمان اتمام اعتبار قرارداد تا زمان تمدید مجدد آن به ازای هر روز دیرکرد، جریمه ای برای بیمه گذار در نظر گرفته می شد.
4-   شرایط انتقال بیمه شخص ثالث
اگر قصد دارید که بیمه نامه شخص ثالث خود را به خودروی جدید انتقال دهید لازم به ذکر است که این انتقال تنها به افراد درجه یک از بستگان خود و یا برای خودروی دیگری که متعلق به خودتان است ممکن خواهد بود.
5-   خسارت افت قیمت خودروی آسیب دیده
در صورتی که خودروی شما در اثر تصادف افت قیمت داشته باشد جبران این خسارت در حیطه تعهدات بیمه شخص ثالث بلکه فرد زیان دیده باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرده تا کارشناسان میزان افت قیمت را برآورد کند سپس راننده مقصر باید نسبت به پرداخت این هزینه اقدام نماید.
6-   مراحل دریافت دیه و یا جبران آسیب های بدنی توسط شرکت بیمه گر
از زمان بروز تصادف تا زمانی که شرکت بیمه گر اقدام به جبران خسارت نماید باید کلیه مراحل زیر طی شود:
–       تماس با پلیس ۱۱۰ یا پلیس راهور ۱۲۰ به منظور بررسی صحنه تصادف و در صورت نیاز کشیدن کروکی
–         تهیه صورت‌ جلسه جهت ارائه به مقامات قضایی
–         انتقال خودروی مقصر و یا در صورت لزوم خودروهای طرفین به نزدیک ‌‌ترین پارکینگ
–         معرفی مقصر سانحه تصادف به نیروی انتظامی انتظامی
–         مراجعه راننده مقصر به شرکت بیمه مورد نظر جهت تشکیل پرونده اولیه
–         معرفی مجروحین سانحه تصادف به پزشکی قانونی توسط کلانتری به منظور تشکیل پرونده
–         ارسال برگ معاینه پزشک قانونی به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی
–         سپس ارسال پرونده به دادسرای مربوطه
–         بازجویی از زیان دیدگان و راننده مقصر
–         ابلاغ رای دادگاه به طرفین سانحه
–        مراجعه به  شرکت ‌بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جهت دریافت دیه با در دست داشتن رای دادگاه
–         ارسال مدارک تکمیلی از دادگاه مربوطه به شرکت‌بیمه
–         بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه به منظور ارزیابی خسارت
–         پرداخت خسارت به زیان دیدگان توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی