لیست بیمه شخص ثالث خودروها

سواری های چهار سیلندر سبک :

 

کدنامسیلندرظرفیت(نفر/بار) مجازظرفیتزیرگروهنوع وسیله
۱۶۰۱۵۷۷رنو ۲۱۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۱۵۷۸رنو ۵۴۵۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۱۵۸۰رنو ۵ سه درب۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۱۵۸۲رنو سپند۴۵۳ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۱۵۸۶رنو ۲۵۴۵۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۱۵۹۲رنو سپند ۲۴۴جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۱۵۹۵رنو کلیو ۱۴۰۰۴۴جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۲۱۸۰سپند پی.کی۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۲۱۸۱سپند پی کی آی۴۴جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۵۷هیلمن آونجر۴۴جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۰پراید GLXI۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۱پراید نسیم سفری۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۲پراید جی.تی ایکس۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۳پراید جی تی ایکس آی۴۵جمعا ۵ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۴پراید ۱۴۱DLXI۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۵پراید سی.دی ۵ (هاچ بک)۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۶پراید ال ایکس۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۸پراید دی.ام (هاچ بک)۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۶۹پراید ۱۳۲۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۷۰پراید SL131۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۷۱پراید SX 111۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۷۲پراید ۱۱۲فول۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۷۵پراید صبا جی تی۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۷۹پراید سایپا۱۴۱ آی۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۸۹پراید صبا جی تی ایکس (دنده اتوماتیک)۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۹۴پیکان دولوکس۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۹۶پیکان دولوکس ۱۶۰۰۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۹۷پیکان ۱۶۰۰i۴۴۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۹۸پیکان ۱۶۰۰۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۶۹۹پیکان ۱۸۰۰۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۷۰۷پیکان ۱۷۵۰۴۴جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۳۷۱۱پیکان جوانان۴۴جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۲۹۵پراید SX 131۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۳۶۰پراید SL 111۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۴۰۲پراید SX۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۴۰۴پراید ST۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۴۱۷پراید ۱۳۱۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۴۲۷پراید SX۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۶۴۳۵پراید ۱۱۱۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۷۹۰۳سایپا ۱۴۱sl۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۷۹۳۵سایپا ۱۳۱EX۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۸۶۹۹پراید ۱۳۱ ای ایکس۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۰۹۲۸۹پراید هاچ بک۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۰۳۸۷پراید ۱۳۱LE۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۲۸۸۷سایپا SL 131۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۴۱۸۷سایپا ۱۱۱EX۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۵۱۹۰‍پراید ۱۳۱SE۴۵جمعا ۴ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۵۳۸۸سایپا EX 132۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۶۲۸۸سایپا SE 131۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۱۱۶۲۷۱۸۸سایپا ۱۱۱SE۴۵undefinedچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۷۷۰۰سایپا ۱۱۱SX۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۴۱۷۰پراید ۱۴۱۴۵۵چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۶۰۲۵سایپا ۱۳۱SX۴۵۵چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۶۷۹۶پیکان ۱۶۰۰۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۸۸۰۰پیکان کارلوکس۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۹۰۵۵سایپا ۱۳۱TL۴۵۵چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۹۲۶۰سایپا ۱۳۲SX۴۵جمعا ۵ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۱۹۱۷۵پیکان دنده اتوماتیک۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۰۴۹۰سایپا ۱۳۱LE*۴۵جمعا ۵ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۱۶۶۴سایپا ۱۳۲SL۴۵جمعا ۵ نفرچهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۱۷۸۹سایپا ۱۳۲SE۴۵چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۱۹۲۷سایپا ۱۳۲۴۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۴۸۴۱پیکان ساده کار۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری
۳۰۱۲۶۵۳۹سایپا ۱۳۱SE۴۴چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)چهار سيلندر (پيكان،پرايد، رنو،هيلمن)سواری

 

سواری سایر چهار سیلندرها : 

 

کدنامسیلندرظرفیت(نفر/بار) مجازظرفیتزیرگروهنوع وسیله
۴اپل آسترا۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۰۶اپل کورسا۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۰۷اپل وکترا۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۰۸اپل آسترا ۱۴۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۰۹اپل امگا۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۱۲اپل کادت۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۱۳اپل رکورد۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۱۴اپل وکترا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۱۵اپل اسکونا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۱۶اپل کالیبرا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۷اپل مانتا ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۱۹اپل رکورد ۱۹۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۲۰اپل آسترا G.S.I۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۰۲۲اپل وکترا ۱۰۸ اس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۶۰۰رنو تندر(لوگان L90)۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۰۰پژو پرشیا۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۰مزدا ۹۲۹۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۶۰۰ولوو جی.ال ۴۶۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۰ب ام و ۳۱۸ آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۰فولکس گلف GLS۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۰نیسان سافاری۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۰تویوتا پرادو جی ایکس۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۵۰۰لندرور نامشخص۴۶۶ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۰هیوندای اکسنت ال اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۰۰اتوبیانچی A112۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۷۰۰کیا –۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۵۴بنز ۱۹۰۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۵۵بنز ۲۰۰ ئی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۵۶بنز ۲۲۰ سی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۵۷بنز ۱۹۰ ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۵۸بنز ۲۲۰ ئی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۵۹بنز ۲۳۰ اس۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۰بنز ۲۵۰ اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۱بنز ۲۳۰ ئی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۲بنز ۲۰۰ دیزل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۳بنز ۱۸۰ دیزل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۴بنز ۱۹۰ دیزل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۵بنز ۲۲۰ دیزل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۶بنز ۲۴۰ دیزل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۷بنز ۲۵۰ دِزل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۸بنز ۲۲۰ اس.ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۶۹بنز ۲۳۰ اس.ال۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۰بنز سی ۲۰۰ کمپرسور۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۱بنز ۳۲۰ سی.ال.کا الگانس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۴بنز سی ۲۰۰۴۵۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۷۵بنز اس ال کا ۲۳۰۴۵۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۶بنز اس ال کا۲۰۰۴۸۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۷بنز ۲۰۰۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۸بنز ۲۳۰_۱۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۷۹بنز ۲۳۰ سی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۰بنز دی ۲۵۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۱بنز سی ۱۸۰۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۲بنز بی ۲۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۴بنز سی ۱۸۰ کا۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۵بنز ۲۰۰ سی ال کا۴۸۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۸۶بنز سی ال کا ۲۰۰۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۷بنز ۳۰۰ اس.ئی.ال۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۸بنز الگانس سی ۱۸۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۸۹بنز ۲۰۰ ئی کمپرسور۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۹۰بنز سی ۱۸۰( کمپرسور )۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۹۱بنز سی ۲۳۰ آوانگارد۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۹۲بنز کمپرسور E 200 N G T۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۹۳بنز سی ۲۳۰ ( کمپرسور )۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۹۴بنز ۱۷۰ آ۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۱۹۶بنز سی۲۰۰ کا۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۹۸بنز سی ۲۳۰ کا۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۰۱بنز ۲۰۰۰۴۴جمعا۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۰۲بنز ۲۰۰ SLK۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۰۳بنز ۱۹۰ اس.ال۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۰۶بنز .۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۰۷بنز ۱۸۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۰۹بنز ۲۲۰۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۰بنز ۲۳۰۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۱بنز ۲۰۰D۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۲بنز ۲۴۰D۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۲۱۳بنز A200۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۴بنز ۲۳۰ –۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۵بنز B 150۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۶بنز B 170۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۷بنز ۲۰۰ CLK۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۸بنز ۱۷۰ اس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۱۹بنز ۱۸۰ سی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۰بنز ۲۳۰ تی.ئی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۱بنز ۲۳۰ سی.ئی۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۲بنز الگانس C 200۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۲۲۳بنز ۲۳۰GE۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۴بنز A 150۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۵بنز B 200۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۶بنز E 200K۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۷بنز B 200 Turbo۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۸بنز ۲۳۰G۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۰۲۲۹بنز ۳۳۴۰/۴۵تک کابین۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۶۲جیپ توسن۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۶۴جیپ پی جی ۵ زد ۲۴۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۶۵جیپ کالسکه صحرا۴۵۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۶۷جیپ صحرا۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۶۸جیپ میول۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۶۹جیپ کا ام۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۷۱جیپ کا ام ۴۱۰۴۳جمعا ۳ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۷۳جیپ آرو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۷۹جیپ ویلیز۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۸۰جیپ شهباز-۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۸۱جیپ رانگلر-۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۸۲جیپ آرو۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۸۳جیپ چروکی چیف-۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۳۸۴جیپ کا ام۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۴۹۱دوج کلت GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۳۰دوو ریسر۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۳۱دوو پرنس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۳۲دوو اس ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۶۰۱۵۳۳دوو اسپرو۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۳۵دوو سی یلو۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۳۷دوو لگانزا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۴۰دوو اسپرو ۲۰۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۴۴دوو سی یلو ۵ درب۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۴۵دوو ریسر هاچ بک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۴۸دوو ریسر ئی.تی.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۴۹دوو ریسر اس.تی.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۰دوو ریسر جی.اس.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۱دوو ریسرجی.تی.آی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۵۵۲دوو ریسر جی.تی.ای_۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۳دوو اسپرو سوپر سالن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۴دوو داماس استاندارد۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۵دوو اسپرو دی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۶دوو ریسر هاچ بک ۵ درب۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۷دوو ریسر هاچ بک جی.تی.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۸دوو اسپرو دنده اتوماتیک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۵۹دوو سوپر سالن دنده اتوماتیک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۶۰دوو ریسر GTE۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۶۶راف ۲۲۰۳۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۹۷رنو لوگان L 90۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۹۸رنو مگان L-84-F4R۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۵۹۹رنو مگان L-84-K4M۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۶۰۱رنو تندر‌‌‍(لوگان-L90)۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۶۳۲ریو ال اس ۱۵۰۰۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۶۴۰ساب ۹۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۳۵پژو ۴۰۵GLXS۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۳۷پژو ۴۰۵ جی.ال۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۳۸پژو ۴۰۵جی ال ایکس آی۱/۸۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۳۹پژو ۴۰۵ جی ال آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۰پژو ۴۰۵ جی . ال . آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۱پژو آردی آی ۱۶۰۰۴۵جمعا۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۹۴۲پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس۴۵جمعا۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۳پژو ۱۶۰۰RDI۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۴پژو ۴۰۵ S L X۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۵پژو ۱۶۰۰ آر.دی۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۶پژو ROA –۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۷پژو ۳۰۴ کوپه۴۲۲ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۸پژو ۱۰۳۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۴۹پژو ۱۰۴۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۰پژو ۱۰۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۱پژو ۲۰۳۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۹۵۲پژو ۲۰۴۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۳پژو ۲۰۵۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۴پژو ۲۰۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۵پژو ۳۰۴۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۶پژو ۳۰۵۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۷پژو ۳۰۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۸پژو ۴۰۴۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۵۹پژو ۴۰۵۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۰پژو ۴۰۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۱پژو ۵۰۴۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۹۶۲پژو ۵۰۵۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۳پژو ۵۰۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۴پژو ۶۰۷۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۵پژو ۸۰۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۶پژو ۳۰۴ اس۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۷پژو ۵۰۴ ال۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۸پژو ۴۰۵ اس.آر۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۶۹پژو ۴۰۵ جی.آر۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۷۱پژو ۵۰۴ جی.ال۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۷۲پژو ۵۰۵ اس.آر۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۹۷۳پژو ۵۰۵ جی.آر۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۷۴پژو ۵۰۵ جی.ال۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۷۵پژو ۶۰۵ اس.آر۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۷۶پژو ۶۰۵ اس.ال۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۸۰پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس.اس۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۸۲پژو ۴۰۵۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۸۳پژو پارس*۴۵۱+۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۸۴پژو ۶۰۵۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۸۵پژو اس ار ۳۶۰۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۸۸پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۸۰۰ آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۱۹۹۱پژو ۲۰۶A۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۹۲پژو ۳۰۶SR۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۹۳پژو ۵۰۴GR۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۹۴پژو ۵۰۴CO2۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۹۷پژو سفیر۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۱۹۹۸پژو پارس۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۰۱پژو ۵۰۵ اس تی۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۰۲پژو پارت نر۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۰۳پژو ۲۰۶ آریان۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۰۸پژو آریان ۱٫۴-۲۰۶۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۲۰۱۳پژو پارس ئی ال ایکس۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۱۷پژو استیشن ۴۰۵ جی .ال.ایکس۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۱۸پژو ۴۰۶۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۱۹پژو ROA۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۲۱پژو لیموزین۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۲۲پژو ۵۰۵GR۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۲۳پژو ۸۰۶۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۲۴پژو ۵۰۵SX۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۳۸کیا ۱۴۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۵۲گاز ۶۹۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۰۸۵گلف واریانت۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۵۱روور ۴۱۴ جی.اس.ای۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۲۱۵۲روور SI۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۵۳روور هاچ بک۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۵۴روور ۱۶۰۰-۲۵۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۵۵روور ۱۸۰۰-۴۵۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۱سعات ماربلا۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۲سعات تولدو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۳سعات ایبیزا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۴سمند کار۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۵سمند کار-۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۲۱۶۶سمند ایکس۷۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۷سمند ایکس۷۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۶۸سمند سورن۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۷۰سمند LX۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۷۳سمند سریر۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۷۶سمند ال ایکس۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۱۷۷سمند EF7۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۲۹فورد نامشخص۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۲۲۳۰فورد اسکورپیو۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۱فورد نامشخص۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۳فورد GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۴فورد تانوس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۵فورد سییرا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۶فورد کاپری۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۷فورد اسکورت۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۳۸فورد اوریون۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۰فورد مرکوری-۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۱فورد تانوس۱۵۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۲۲۴۲فورد گرانادا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۳فورد موستانگ۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۴فورد گرانادا-۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۵فورد تانوس ۲۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۶فورد کرتینا ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۷فورد کرتینا ۲۰۰۰ اس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۸فورد تانوس ۱۶۰۰ جی.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۴۹فورد کونتور۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۵۰فورد VCCLSF-100۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۲۵۱فورد VCCLSF-100۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۲فیات لادا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۳فیات ۱۳۱ اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۴فیات ژیگولی ۲۱۰۶۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۵فیات ۱۳۱۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۶فیات ۱۳۲۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۲۳۱۷فیات تمپرا۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۸فیات مولتی پلا۴۶۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۱۹فیات یو نو۴۴جمعا ۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۰فیات X19۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۱فیات ۱۲۴۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۲فیات ۱۲۷۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۳فیات ۱۲۸۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۴فیات سی ینا۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۵فیات TIP2IT۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۲۶فیات ۱۲۵ پی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۳لادا ۲۱۰۷۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۴لادا ۲۱۰۴۳۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۵لادا واز۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۶لادا نیوا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۷لادا ۱۵۰۰ اس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۸لادا سامارا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۶۹لادا ریوا ۲۱۰۷۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۷۰لادا نیوا ۲۱۲۱۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۷۱لادا سامارا ۲۱۰۹۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۷۸مزدا ۳۲۳۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۷۹مزدا ۶۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۰مزدا ۹۶۹۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۱مزدا ۳۲۳ اف۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۲مزدا ۳۲۳ اف ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۳مزدا ۹۲۹ جی تی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۴مزدا ال ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۶مزدا جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۷مزدا ۳۲۳ جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۸مزدا ۶۲۶ جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۸۹مزدا ۳۲۳ اف.جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۰مزدا رویال واگن ام.پی.وی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۱مزدا ۳۲۳ اف ال (ام بی اس دی)۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۲مزدا ۳۲۳ ال اف (ام بی ئی دی)۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۳مزدا ۳۲۳ اف ال (ام بی آر دی)۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۴مزدا ۳۲۳ اف ال (ام بی تی دی )۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۵مزدا ۳۲۳ اف ال (دنده اتوماتیک)۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۶مزدا ۳۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۷مزدا ۲ نیو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۸مزدا ۸۰۸۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۳۹۹مزدا ۹۲۵۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۱مزدا RX7۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۲مزدا LA2VS۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۳مزدا ۹۲۹GLM۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۴مزدا ۹۲۹GLX۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۵مزدا LX 626۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۶مزدا کاستوم۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۷مزدا کاپلا ۶۲۶۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۰۹مزدا ۳(BKL3)۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۱۱مزدا ۱۶۰۰۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۵۸موسو ئی ۲۳۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۴۶۶هلدن PF50۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۷۶ولوو جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۷۷ولوو ۷۴۰ جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۷۸ولوو جی ال ئی ۹۴۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۷۹ولوو جی ال اس ۴۶۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۰ولوو ۴۴۰ GLE۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۱ولوو جی.ال ۹۴۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۲ولوو جی . ال . ئی ۴۶۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۳ولوو۴۴جمعا۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۴ولوو ۲۴۵۴۴جمعا۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۵ولوو ۱۴۲۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۶ولوو ۱۴۴۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۷ولوو ۲۴۴L۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۸ولوو ۲۴۲DL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۸۹ولوو ۲۴۴DL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۰ولوو ۲۴۵DL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۱ولوو ۳۶۰GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۲ولوو PVS44۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۳ولوو ۲۴۰GLE۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۴ولوو ۲۶۲۶AD۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۵ولوو GLE244۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۷ولوو جی ال ئی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۸ولوو جی.ال ۲۴۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۵۹۹ولوو جی.ال ۲۴۴۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۶۰۱ولوو جی.ال.تی ۹۴۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۶۰۲ولوو ۱۴۵۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۶۰۳ولوو ۲۴۵GLT۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۶۰۴ولوو جی.ال ۲۴۰۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۶۰۵ولوو جی.ال.ئی ۷۴۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۱۸ولگا ۲۴۵۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۱۹ولگا نیوا ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۲۰ولگا گاز ۲۴۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۲۱پاژن ۲٫۴ جی اس وی۴۷۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۲۲پاژن ۵/۲۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۲۳پاژن ۲۵۰۰۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۵۹ام جی B۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۷۱استین HEALEY۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۷۲استین متروپلیتن۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۷۳استین مینی۴۳جمعا ۳ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۷۴استین A-ABIL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۷۶الیکو ۲۱۴۱۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۹۴ب ام و ۵۱۸۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۹۵ب ام و ۵۲۰۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۹۶ب ام و ۲۰۰۲۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۹۷ب ام و ۱۱۸IA۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۹۸ب ام و ام ۳۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۸۹۹ب ام و ۳۱۶ آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۱ب ام و ۵۱۸ آی۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۲ب ام و – ۳۲۰ آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۳ب ام و ۳۱۶ آی آ۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۴ب ام و آی آ ۳۲۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۵ب ام و ۳۱۸ آی آ۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۶ب ام و سی آی ۳۱۸۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۸ب ام و ۲۰۰۰۴۵جمعا۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۰۹ب ام و ۳۱۵۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۰ب ام و ۳۱۶۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۱ب ام و ۳۱۸۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۲ب ام و ۳۲۰۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۳ب ام و ۱۵۰۲۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۴ب ام و ۱۶۰۲۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۵ب ام و ۱۸۰۲۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۶ب ام و ۱۶۰۰TI۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۸ب ام و ۱۱۸I۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۲۹۱۹ب ام و ۱۲۰I۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۰۶راچیا نا مشخص۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۱۷سایما اچ اف جی ۱۳۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۱۹سیناد سیناد ۱۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۲۰سیناد سیناد ۲۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۲۱سیناد ۱/۶ ال ایکس آی۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۰فولکس ۳۸۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۱فولکس ۵۵۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۲فولکس ۱۸۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۳فولکس بگی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۴فولکس جتا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۵فولکس ل آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۶فولکس واگن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۷فولکس ونتو۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۸فولکس پولو۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۳۹فولکس ال اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۰فولکس ال.تی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۱فولکس سی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۲فولکس پاسات۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۳فولکس شیراکو۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۴فولکس کوانتم۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۵فولکس کورادو۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۶فولکس واگن ۱۳۵۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۷فولکس واگن ۲۱۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۸فولکس واگن ۲۶۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۴۹فولکس واگن ۲۶۵۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۰فولکس واگن ۱۲۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۱فولکس واگن ۱۲۷۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۲فولکس واگن ۱۳۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۳فولکس واگن ۱۵۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۴فولکس واگن ۱۶۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۵فولکس واگن ۱۷۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۶فولکس ال اس ای۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۷فولکس ال اس جی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۸فولکس تی تی اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۵۹فولکس واریانت۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۰فولکس واگن ۱۳۰۲۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۱فولکس واگن ۱۳۰۳۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۲فولکس واگن گلف۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۳فولکس ال اس جی _۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۴فولکس واگن ۰۱۱-۲۵۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۵فولکس واگن تی ۴۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۶فولکس واگن ۷۰ کا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۷فولکس کالیفرنیا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۸فولکس واریانت ۴۱۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۶۹فولکس واگن ال ۴۱۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۰فولکس واگن دی ۴۱۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۱فولکس واریانت ۱۵۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۲فولکس واریانت ۱۶۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۳فولکس واگن ۱۳۰۲ اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۴فولکس واگن ۱۳۰۳ اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۵فولکس واگن دی ۱۶۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۶فولکس واگن پاسات۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۷فولکس واگن پورشه۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۸فولکس واگن کارمن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۷۹فولکس اتوماتیک ۱۳۰۲۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۰فولکس واگن کاروان۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۱فولکس واگن گلف ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۲فولکس واگن ۷۰ کا.دی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۳فولکس واگن ۴۱۲ ال.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۴فولکس واگن ۱۶۰۰ تی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۵فولکس کار اول جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۶فولکس واگن گلف جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۷فولکس اتوماتیک ۱۳۰۲ اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۸فولکس واگن ۱۶۰۰ تی.دی.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۸۹فولکس واگن۴۷۷ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۰۹۱فولکس گل۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۱۱۰فولکس ترانسپورتر (T5(2000۴۶جمعا ۱+۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۱۷۶موریس مینی ۱۰۰۰۴۳جمعا ۳ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۱۷۷موریس مورینا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۱۹۶نیسان کوپه ان.ایکس۴۲۲ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۱۹۷نیسان جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۱۹۹نیسان آلتیما۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۱نیسان پاترول۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۲نیسان وی.جی ۳۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۳نیسان جی.تی.اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۴نیسان دی ایکس ۲۲۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۵نیسان زد.ایکس ۳۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۶نیسان اسکای لاین۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۷نیسان سانی ئی.ام۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۰۸نیسان تادانو TS75M-1۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۰نیسان سافاری جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۱نیسان سانی جی.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۲نیسان آی ایکس سالون۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۳نیسان سومیتومو ST 3600۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۴نیسان سافاری ۱۶۰ کا.آ۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۵نیسان التیما اس تی جی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۶نیسان پاترول اس.جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۷نیسان وی.اچ.ال.جی.۱۶۰جی آر۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۸نیسان پولسار(۱۶۰۰ ال.ایکس)۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۱۹نیسان پاترول۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۰نیسان سرانزا۴۶۶ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۱نیسان سانی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۲نیسان ترانو۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۳نیسان سرانزا۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۴نیسان سانی ۱/۴slx۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۷نیسان پاترول( ۴ )۴۶۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۸نیسان سافاری ۱۶۰ کا.آ۴۶۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۲۹نیسان ت۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۱نیسان NX۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۲نیسان ۲۰۰۰GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۳نیسان EX-SALOON۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۴نیسان – لورل۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۵نیسان اورال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۶نیسان سانی GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۷نیسان المیرا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۸نیسان بلوبرد۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۳۹نیسان پریمرا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۰نیسان استانزا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۱نیسان پت فایندر-۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۳نیسان سانی سوپر سالن۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۴نیسان ۲۴۰۰۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۵نیسان ترانو۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۶نیسان داتسون GL۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۷نیسان پت فایندر۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۸نیسان سافاری ۱۶۰ کا.آ۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۴۹نیسان تادانو کا جی ۵۰ تی ایکس ال۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۵۰نیسان SERENA۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۵۱نیسان ترانو-۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۵۴نیسان پاترول ۴ درب –۴۶جمعا ۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۵۵نیسان ۱۳۰۰۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۵۶نیسان ۲۰۰۰۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۵۷نیسان VHGC120۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۲۶۴نیسان پاترول۴۰٫۵۴ نفر +۵۰۰ کیلو گرمساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۱هانتر ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۴هوندا ۳۶۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۵هوندا لجند۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۶هوندا ئی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۷هوندا *۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۸هوندا ۳۶۰ ان۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۰۹هوندا سیویک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۰هوندا هوندا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۱هوندا پرلود۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۲هوندا استریم۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۳هوندا ئی.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۴هوندا ای.ال.اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۵هوندا اکونینو۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۶هوندا سی.آر.وی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۷هوندا ئی.ایکس_۱۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۸هوندا آکورد آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۱۹هوندا آی.ایکس.آر۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۰هوندا ای.آر.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۱هوندا جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۲هوندا جی.ایکس.تی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۳هوندا سیویک آ.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۴هوندا سیویک اس.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۵هوندا سیویک ئی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۶هوندا سیویک ای.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۷هوندا سیویک بی.اف۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۸هوندا آکورد جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۲۹هوندا سیویک ال.اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۰هوندا انتگرا ال.اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۱هوندا سیویک بی.وای۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۲هوندا آکورد ایکس.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۳هوندا آکورد ایکس.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۴هوندا آکورد اس.ئی.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۵هوندا سیویک آی.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۶هوندا سیویک ایکس.ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۷هوندا سیویک ایکس.تی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۸هوندا سیویک جی.آر.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۳۹هوندا سیویک سی.آر.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۰هوندا آکورد ال.ایکس.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۱هوندا آکورد ای.ایکس.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۲هوندا اتوماتیک ئی.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۳هوندا سیویک ال.ایکس.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۴هوندا آکورد۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۵هوندا آکورد۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۶هوندا شاتل۴۶۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۷هوندا سیویک۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۸هوندا دلسول CRX۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۴۹هوندا HRV۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۵۰هوندا سیویک EX۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۵۱هوندا سیویک GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۵۲هوندا آکورد EXI۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۵۳هوندا آکورد ئی.ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۵۴هوندا آکورد LX۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۶۵۹پاجرو ۲۶۰۰۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۳۵ا یودی ۸۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۳۶ا یودی آ ۴۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۳۷ا یودی T.T۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۳۸ا یودی ۱۰۰*۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۳۹ایودی ۱۰۰GL۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۴۰ایودی ۱۰۰ ال۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۴۱ا یودی ۱۰۰E20۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۴۶او واز نامشخص۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۴۷او واز ۴۵۲A۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۶۵ایسوزو تروپر۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۶۶ایسوزو تروپر۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۶۷ایسوزو ۱۸۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۶۸ایسوزو G200۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۶۹ایسوزو ۱۶۰۰LT۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۷۷۰ایسوزو جی مینی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۳۳تریومف TR4A۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۳۴تریومف اسپیدفایر۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۴۷تویوتا کرولا ۱۳۰۰ ایکس ال۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۴۸تویوتا کرولا ایکس.ال.آی۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۴۹تویوتا کرولا GLI1600۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۰تویوتا کمری XLI2400۴۱جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۱تویوتا اکو۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۲تویوتا جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۳تویوتا کاستر۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۴تویوتا کرولا۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۵تویوتا سیلیکا۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۶تویوتا کراوان۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۷تویوتا جی.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۸تویوتا کرولا ۱۳۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۵۹تویوتا ایکس سالن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۰تویوتا جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۱تویوتا کرونا سالن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۲تویوتا کرولا اس.ئی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۳تویوتا کرولا ال.ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۴تویوتا کرولا جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۵تویوتا کرولا لیف بک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۶تویوتا کرونا لیف بک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۷تویوتا کرونا ایکس.ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۸تویوتا کرونا ایکس.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۶۹تویوتا کرولا ایکس.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۰تویوتا کرولا جی.ال.اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۱تویوتا کرولا ۱۶۰۰ اس.ئی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۲تویوتا کرونا لیف بک جی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۳تویوتا کریسیدا ایکس سی۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۴تویوتا کرولا ئی.اس سالن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۵تویوتا کرولا سی ایکس ۰۲-۸۷۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۶تویوتا کرسیدا جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۷تویوتا کرسیدا جی.تی.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۸تویوتا ۴-RAV۴۶۷ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۷۹تویوتا لندکروز پرادو جی ایکس۴۶۱+۶ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۰تویوتا XA۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۱تویوتا ترسل۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۲تویوتا فوراند۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۳تویوتا کارینا۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۴تویوتا کمری GLI 2400۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۵تویوتا کرولا ۱۳۰۰XLI۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۶تویوتا کرولا GLI1800۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۷تویوتا کمری ال ئی۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۸تویوتا کمری جی ال آی۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۸۹تویوتا کرونا دی ایکس۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۰تویوتا کامری جی ال آی۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۱تویوتا کمری ایکس.ال.ای۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۳تویوتا کمری ایکس ال آی ۲۴۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۴تویوتا کرولا ایکس ال آی ۱۸۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۵تویوتا کرولا ایکس ال آی ۱۶۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۶تویوتا اکو ۱۳۰۰CC۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۷تویوتا کمری ۲۴۰۰۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۸تویوتا آر جی ۷۰۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۳۹۹۹تویوتا آوان سیس۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۱تویوتا کامری جی ال آی۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۲تویوتا لندکروز پرادو۴۵۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۳تویوتا لندکروز جی.ایکس۴۶۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۴تویوتا هایس۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۶تویوتا کمری جی ال۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۷تویوتا لندکروز ۲۲ آر۴۵۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۸تویوتا کمری جی ال آی۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۰۹تویوتا لندکروز LX2۴۶۱+۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۳تویوتا کرولا GLI۴۴جمعا ۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۴تویوتا GTF۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۵تویوتا ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۶تویوتا ۴-RAV۴۷جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۷تویوتا هایس۴۷جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۸تویوتا کرون۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۱۹تویوتا کمری۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۰تویوتا کمری A۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۲تویوتا کرونا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۳تویوتا کاستر_۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۴تویوتا اف جی ۵۵۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۵تویوتا کامریGL۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۷تویوتا کرسیدا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۸تویوتا ایکس.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۲۹تویوتا کرونا GX۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۰تویوتا استارلت۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۱تویوتا کامری XLI۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۲تویوتا کرونا ۱۶۰۰۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۳تویوتا کرسیدا GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۴تویوتا کرونا ۱۸۰۰۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۵تویوتا کرونا ۲۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۶تویوتا کرولاXLI1600۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۳۸تویوتا کرولاXLI 1800۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۰تویوتا کرون ایکس ۱۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۱تویوتا کرونا اس.ئی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۲تویوتا کرونا جی.ال۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۳تویوتا کرونا جی.تی۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۴تویوتا کرسیدا جی.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۶تویوتا کرونا ئی.ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۷تویوتا کرونا جی.ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۸تویوتا کرسیدا ایکس.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۴۹تویوتا کرون سوپر سالن۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۰تویوتا لندکروز ال ایکس۴۲جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۲تویوتا کمری ایکس ال آی۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۳تویوتا کرونا ۲۰۰۰ جی.ال.آی۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۴تویوتا کرونا جی.ایکس ۲۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۵تویوتا کرونا ئی ایکس سالن۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۶تویوتا کمری GLI۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۷تویوتا کرولا CE۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۸تویوتا فوررانر۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۵۹تویوتا کرولا GLI۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۰تویوتا فوررانر-۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۱تویوتا کمری GL2400۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۲تویوتا کمری LE2400۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۳تویوتا کمری SE2400۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۴تویوتا لندکروز-۴۷جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۵تویوتا کمری GLX2400۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۶تویوتا لندکروز RJ77۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۸تویوتا لندکروز پرادو جی ایکس۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۶۹تویوتا ۴RUNNER۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۷۰تویوتا پر یویا۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۷۱تویوتا لندکروز/۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۷۲تویوتا اف دی ایکس۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۰۷۶تویوتا کمری ایکس.ال ۲۲ ای۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۲۸۳داتسون ۱۶۰ جی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۲۸۴داتسون ۱۸۰ بی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۲۸۵داتسون ۱۸۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۲۸۶داتسون ۲۶۰Z۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۲۸۷داتسون ۱۶۰۰B۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۲۹سوبارو لویل۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۳۰سوبارو ویویو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۳۱سوبارو لگاسی سدان۲۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۳۲سوبارو لگاسی جی.ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۳۳سوبارو لگاسی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۳۹سوزوکی ویترا۴۴۴نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۴۱سوزوکی AA34S۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۴۲سوزوکی نامشخص۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۴۳سوزوکی سامورائی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۴۴سوزوکی ویتارا جی.ال.ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۴۶سوزوکی ویتارا۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۵۱سیریون L S 100 M۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۵۵شورولت کاوالر۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۵۶شورولت اسپکترام جی ال۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۵۷شورولت JGIMR۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۵۸شورولت شوت۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۵۹شورولت الوزو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۳۶۰شورولت رویال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۴۹۴کاروان جی ال ایکس ۷۰۱۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۴۹۶لانچیا دیدرا۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۴۹۷لانچیا بتا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۴۹۸لانچیا نامشخص۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۴۹۹لندرور فریلندر۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۵۰۲لندرور نامشخص۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۵۰۳لندرور نامشخص۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۵۰۵لندرور دی فندر ۱۱۰۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۲پروتون IMPIAN۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۳پروتون ۱۵۰۰۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۴پروتون ویرالیفت بک۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۵پروتون ویرا ۱۵۰۰ (سدان)۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۶پروتون ویرا ایرو بک۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۷پروتون GEN-2۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۱۹پروتون GEN-2(دنده اتوماتیک)۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۶۲۶کاروان جی.ال.ایکس ۷۰۱۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۴۹ام جی یی ۱۶۰۰۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۵۰ام جی بی B2۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۶۸زاستافا ۵۵A۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۳سیتروین X2000 زانتیا۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۴سیتروین AX۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۵سیتروین C X۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۶سیتروین DS-21۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۷سیتروین آکسارا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۸سیتروین زانتیا۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۷۹سیتروین زانتیاSX۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۰سیتروین اکسانتیا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۱سیتروین زانتیا ۱۸۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۲سیتروین زانتیا سوپر لوکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۳سیتروین زانتیااس ایکس ۲۰۰۰۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۴سیتروین سی ۵۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۵سیتروین زانتیا ۲۰۰۰۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۸۷سیناد II 106 ال ایکس II۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۹۵هیوندای i 20۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۹۶هیوندای اکسل-۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۹۷هیوندای ورنا۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۹۸هیوندای اسکوپ۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۷۹۹هیوندای النترا۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۴هیوندای جی تی۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۵هیوندای اکسنت۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۶هیوندای اسکوپ ال.اس۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۷هیوندای اکسل . ال . اس۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۸هیوندای اکسل.جی.ال.اس۴۵۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۰۹هیوندای اکسل.جی.اس ۱۵۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۱۰هیوندای اکسنت جی.ال.اس۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۱۳هیوندای GL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۱۵هیوندای پونی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۱۷هیوندای استلار۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۱۸هیوندای سوناتا۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۱۹هیوندای کوماری۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۰هیوندای سوناتا ۱۶ وی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۱هیوندای سوناتا وی ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۲هیوندای النترا جی.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۳هیوندای سوناتا جی.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۴هیوندای اکسل جی ال ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۶هیوندای سوناتا جی.ال.اس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۷هیوندای سوناتا جی.ال ۲۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۲۸هیوندای سوناتا جی.ال.اس ۲۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۳۰هیوندای ورنا ۱۶۰۰GLS۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۳۱هیوندای سوناتا۲۴۰۰A۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۸۱واکسهال نامشخص۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۸۲پونتیاک کاتالینا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۸۳پونتیاک فایر فلای FE۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۸۸۴پونتیاک تمپست۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۹۱۳کرایسلر ۱۸۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۹۱۹کوراندو ۲۳۰۰۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۹۲۰کوراندو ۲۳۰۰ کروک۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۹۲۲کوراندو ۲۳۰۰*۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۴۹۹۶وست فیلد الیت SEI1800I۴۲جمعا ۲ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۷۲دای هاتسو ۱۸۰B۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۷۳دای هاتسو فروز ای.ال۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۷۴دای هاتسو شارمانت ال.جی.ایکس۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۷۵دای هاتسو نامشخص۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۹۳الفارومیو اسپایدر۲۰۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۹۴الفارومیو ۱۵۶۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۹۵الفارومیو ۴X4۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۹۶الفارومیو GTV۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۹۷الفارومیو الفتا۱۸۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۰۹۸الفارومیو جولیا ۱۸۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۰۱الدزموبیل اف ئی ۳۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۰۲الدزموبیل FEG۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۰۳الدزموبیل ریجنسی۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۱۵ام جی روور ZS-45-1800۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۱۸میتسوبیشی لانسر۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۱۹میتسوبیشی مونترو۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۰میتسوبیشی گالانت۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۲میتسوبیشی پاجروV12VNDL۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۳میتسوبیشی لانسر جی.ال۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۴میتسوبیشی لانسر جی.ال ۱۳۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۵میتسوبیشی گالانت جی.ال.اس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۶میتسوبیشی گالانت جی.تی.آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۷میتسوبیشی گالانت وی.آر ۲۰۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۸میتسوبیشی گالانت سوپر سالن۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۲۹میتسوبیشی گالانت جی.ال.ایکس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۰میتسوبیشی گالانت جی.ال.اس ۲۰۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۱میتسوبیشی گالانت جی.تی.آی ۲۰۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۲میتسوبیشی لانسر جی.ال.ایکس۱۵۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۳میتسوبیشی گالانت سوپرسالن ۱۸۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۴میتسوبیشی گالانت سوپرسالن ۲۰۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۵میتسوبیشی لانسر جی ال ایکس آی۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۶میتسوبیشی پاجرو چهار درب۴۶۶ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۷میتسوبیشی ال ۳۰۰۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۸میتسوبیشی پاجرو جی ال اس –۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۹میتسوبیشی ۴G54۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۰میتسوبیشی کلت۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۱میتسوبیشی پاجرو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۲میتسوبیشی کوردیا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۳میتسوبیشی لانسرEL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۴میتسوبیشی روسا ۲۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۵میتسوبیشی گالانتG L۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۶میتسوبیشی گالانت ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۷میتسوبیشی ال ۳۰۰۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۸میتسوبیشی پاجرو جی ال اس –۴۷۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۳۹میتسوبیشی ۴G54۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۰میتسوبیشی کلت۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۱میتسوبیشی پاجرو۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۲میتسوبیشی کوردیا۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۳میتسوبیشی لانسرEL۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۴میتسوبیشی روسا ۲۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۵میتسوبیشی گالانتG L۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۴۶میتسوبیشی گالانت ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۵۸میتسوبیشی گالانت۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۱۵۹میتسوبیشی پاجروV12VNDL۴۷جمعا ۷ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۳۸۶مینی ماینر ۱۰۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۳۸۷مینی ماینر استین کوپر۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۳۸۹اینترپرایز سی ئی او۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۳۹۴سان بیم هانتر ۱۶۰۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۵۳۹۵سان بیم هانتر ۱۷۵۰۴۴جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۲۳۱مگان ۵۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۲۷۱تیبا –۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۰۸پژو ۲۰۷i۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۵۹مزدا ۳۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۶۸لیفان ۵۲۰۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۶۹پژو ۲۰۶ آریان(وی ۸)۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۷۱نامشخص –۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۸۶نامشخص –۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۳۸۸نامشخص –۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۴۱۱چری چری۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۴۱۸مزدا ۳New۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۴۲۱نامشخص –۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۴۳۴رنو مگان۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۴۴۱نامشخص نامشخص۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۵۳۸پژو ۲۰۶ تیپ ۲۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۵۴۳پژو ۴۰۵ GLXI۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۶۰۶۵۵۲لیفان ۶۲۰۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۵۵۳هیوندای i30۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۵۸۸بنز chairman۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۵۸۹ام جی تی T550۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۶۲۳هیوندای آوانته۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۶۲۴هیوندای آوانته(دنده اتوماتیک)۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۶۴۰پژو ۲۰۶ آریان (وی ۹)۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۶۶۰ام وی ام ۵۳۰۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۶۶۱هیوندای جنسیس کوپه۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۶۶۹پژو ۲۰۷۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۷۰۱کیا سراتو- ۴درب۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۶۷۰۴تویوتا یاریس۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۵۶۴لیفان ۵۲۰۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۶۶۱ام جی ۵۵۰۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۶۶۲ام جی ۶۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۷۰۳هیوندای i30۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۷۲۳رنو لگان L90۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۷۳۰کیا اپتیما۲۴۰۰ سی سی۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۷۶۳پژو ۲۰۶ تیپ ۶۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۷۷۱سوزوکی کیزاشی۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۰۵ولیکس C 30۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۰۸پژو ۲۰۶ تیپ ۵۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۱۶پژو ۲۰۶ تیپ ۳۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۱۸ام وی ام X33۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۱۹سمند –۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۲۷ام وام ۳۱۵H۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۴۱ریو اس ال ایکس ۱۵۰۰(اتوماتیک )۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۴۲آلفارومئو جولیتا۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۵۱پژو ۴۰۷۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۶۶اشکودا super b۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۶۷اشکودا yeti۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۶۹جک ریفاین hrc6500a1t-2400cc۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۷۰پژو پارس xu7۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۸۳کیا سراتوکوپه۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۸۸۹MG 181550۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۹۰۱کیا پیکانتو۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۹۰۷بنز نامشخص۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۹۱۶ام وی ام ۳۱۵H۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۹۳۴تویوتا یاریس۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۹۸۴کیا ریو۲۰۱۲۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۷۹۸۵بنز C200CGI۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۰۸۵تویوتا پرویا۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۰۸۷تویوتا اوال ون۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۰۸۸کیا اسپورتیج SL۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۱۸۵تو پ۴۴undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۲۸۶جیلی ام گراند EC 7۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۶۸۷جک BCLASS۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۶۹۱رانا tu5۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۶۹۴تیبا ۲۳۱۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۶۹۷بی ام و ۷۳۰۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۸۸۸۷لیفان ۱۶۰۰۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۹۰۸۶پژو ۴۰۵ SLX۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۹۰۸۷ب ام و ۵۲۵ آی۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۱۱۶۰۹۷۸۸پژو ۴۰۵ GLX۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۲۸۳۶هیوندا ولوستر۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۲۸۹۶لیفان X60۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۱۳۹پژو ۲۰۶SD-TU5۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۳۸۰جک J5 hfc7180 df۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۳۹۵پژو ROA1700cc۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۴۴۳ب ام و X1-18I۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۱۸۱بی ام و آی ۵۲۸۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۸۶۹فورد فیوژن۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۶۷۸فورد ECOSPORT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۷۶۷بنز E250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۱۳۷ام وی ام ۵۵۰۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۳۱۲ام جی ام جی۳۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۳۴۷رنو TONDAR90A۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۵۱۷بنز e250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۸۲۴هیوندا I40۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۵۲۹گریت وال هاوال۶H۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۹۹۹گریت وال M4۴۴جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۰۰۰پژو ۲۰۶TU3۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۴۴۸هیوندای i10۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۱۶۸بی ام و بی ام و ۲۸۱۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۲۱لکسوس ES250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۴۸بایک سنوا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۵۵پژو ۳۰۱۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۷۷میتسوبیشی لنسرCY6A-1800۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۹۶پارس خودرو brilliance-h330 at۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۹۸جک توجوی AF۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۱۴بنز E250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۱۸رنو ساندرو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۲۵نیسان جوک XTRONIC۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۴۳برلیانس H330۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۵۷سایپا تیبا ۲۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۶۹جیپ میول۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۸۱بنز ئی ۲۵۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۰۱سایپا ARIO۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۰۶سایپا ساینا۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۵۴پژو بی پر۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۷۵رنو سیمبل۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۷۷میتسوبیشی OUTLANDER AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۷۸نیسان LEAF۰۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۸۲ب ام و ۴۲۰I GRAN COUPE۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۸۵فیات دوبلو هاچ بک ۱۶۰۰cc۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۲۴ام .وی . ام ۱۱۰SQR7111-S11۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۳۱چری تیگو SQR7206-1971cc۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۷۱جگوار XF۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۸۹هیوندای سوناتا LF۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۲۱لیفان ایکس ۵۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۳۱لیفان ۸۲۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۳۷بنز e180۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۴۰نیسان سنترا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۶۶رنو فلونس۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۷۹لکسوس NX200T۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۸۰رنو captur۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۸۶لیفان ۷۲۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۰۰پژو ۱۴۰۰آردی۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۱۰هیوندای SONATA HYBRID۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۱۵تویوتا کمری هیبرید۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۱۷فیات فیورینو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۳۸آئودی tfsi-a6۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۶۱هوندا civik 1,8i۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۸۲پژو ۲۰۶-۱آریان۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۹۰تویوتا کرولا ۲۰۰۰XLI۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۰۸تیبا ۲ SX۴۵جمعا۵نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۱۰رنو استپ وی۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۱۵سایپا ARIO AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۲۹میتسوبیشی colt plus۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۳۳رنو sandero-stepway-at۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۴۹سانگ یانگ تیولی۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۷۰جک S5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۸۵بنز E250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۰۲میتسوبیشی MIRAGE-FACE-LIFT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۹۶دی اس(DS) DS6۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۱۲۰تویوتا RAV4-2500۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۲۹دنا پلاس۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۰۴الفارومئو ۴C۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۴۲جی ای سی ترامپچی۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۹۴هیوندای توسان۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۰۵کیا SERATO TD۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۴۵میتسوبشی اتراج۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۰۴هیوندای ix35 tucson tl۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۱۳سیتروئن C3۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۱۷MEC مک ۴۵A۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۳۰بی ام و Z4۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۴۱بنز E250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۶۱ام وی ام X22-MT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۶۳ام وی ام X33S۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۷۴دانگ فنگ S30 TU5 A۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۸۸کیا OPTIMA JF۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۰۳MG ام جی GT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۳۳تویوتا سایون۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۳۵هایما S5-T-AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۴۶دانگ فنگ H30TU5-A۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۴۸چری TIGGO-FL۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۵۹هیوندا سولاریس۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۶۰ام وی ام x22-AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۷۵ب ام و ۷۳۰LI۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۸۹ب ام و ۱۲۵I-AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۰۹تویوتا CHR۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۱۲سواری سیتروئن C4۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۱۵ب ام و هاچ بک ۲۱۸I۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۱۷جان وی UFO۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۱۸لوکسژن U6۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۲۱BYD بی وای دی S6K۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۲۳پژو ۳۰۰۸۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۳۳پژو ۲۰۰۸AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۵۲پارس خودرو BRILLIANCE CROSS-AT-1498۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۱۵۰سمند LX EF7۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۲۳۴ب ام و X3-281۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۲۴۶ب ام و X1 28i۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۲۰۲هیوندای سوناتا YF2400۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۲۲۷تویوتا لکسوس ES250۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۲۲۸چری SQR7162A15-1600۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۲۵۳تویوتا کمری GLX2500۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۳۰۴رنو فلوئنس۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۳۶۵سمند SE XU7۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۳۷۷بسترون B70۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۴۲۲نیسان رونیز۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۴۰۷تویوتا ۸۶۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۵۸۵رنو پارس تندر۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۷۳۳میتسوبیشی ASX۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۷۹۸پژو ۲۰۶ TU5۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۶۹۷پژو ۴۰۵GLX XU۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۷۲۵ب ام و ۳۲۸I۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۸۴۴سمند LX XU7۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۸۲۷کیا ریو۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۸۸۴کیا OPTIMA-2400cc۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۳۸۸۵پژو ۴۵SLX-TU5۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۴۰۷۵جک جی ۵۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۴۱۳۳سمند EL۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۴۲۱۱کیا اپتیما ۲۴۰۰۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۴۸۴۶اسکودا سوپر بی۴۴۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۴۸۸۴بایک سابرینا C30D۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۴۴۸رنو سفران ۲۰۰۰۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۳۶۰ام جی ۳۵۰۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۳۶۶برلیانس V5۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۵۹۸بنز سی ال اس ۵۰۰۸۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۶۷۷B.M.W 528I۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۷۰۴کیا کارنس Ex۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۵۷۷۱ب ام و ۵۲۸I۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۱۱۶ب ام و زد فور ۲۰ آی۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۱۷۴پژو PARSTU5۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۳۲۹سوزوکی گرند ویتارا۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۴۵۲آلفارومئو میتو (کوپه)۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۵۱۵جین بی ۲۸۰۰۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۵۲۱نیسان قشقایی۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۷۲۶رنو اسکلا کروک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۶۸۰۰بنز c200 cgi۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۰۱۷سمند LX EF7 1700۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۰۵۵پژو TU3 206۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۳۵۳ب ام و کروکی Z4-281۴۲۲ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۳۷۶پژو پارس۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۳۷۸تویوتا یاریس ۱۳۰۰(سدان)۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۴۲۶لکسوس CT200H۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۴۸۴پژو ۴۰۵SLX-TU5۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۷۶۰۱پورشه ۳۵۶A۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۲۲۰نیسان جوک۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۴۳۳داکیا داستر۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۴۶۷رنو TONDAR90K4M۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۵۶۵هیوندای ولستر۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۸۷۱هیوندای توسان IX35۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۸۳۶جک تو جوی توجوی۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۸۹۵۸بنز E250۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۰۶۷رنو لاگونا۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۱۵۴پژو ۴۰۵GLX-1600cc۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۱۵۶هیوندای I20 1.4۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۱۷۲پژو ۴۰۵جی ال ایکس آی۱/۸۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۵۹۱هیوندای اکسنت ۱۶۰۰۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۴۶۷چری ویانا۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۵۲۱نیسان پاترول ۲ درب۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۶۶۱دوج –۸۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۶۸۸ولوو کروک C70-T5۵۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۸۶۰MG 3۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۸۶۶شورلت CRUZE_LT۴۵۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۱۹۸۸۳ام . وی . ام ۵۳۰-SQR7201A2F۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۰۵۹۶پژو ۴۰۵SLX1800cc۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۰۶۰۲ب ام و ایکس ۴۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۰۶۱۲رنو داستر۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۰۱۱نیسان تیدا۱۶۰۰۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۷۸۶پژو پارس ۱۶۰۰CC۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۸۳۷دنا ۱٫۷۴۵undefinedساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۸۸۵سواری ام جی لیفت بک۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۱۸۷۶جیلی امگراند اتوماتیک ۱۸۰۰۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۱۱۱کیا س۵۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۱۱۳کیا سراتو G4KD۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۵۲۰فورد focus۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۵۸۸هیوندای النترا جی ال اس ۱۸۰۰۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۷۶۹رنو اسکالا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۸۰۸هیوندای AVANTE-XD۴۴۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۲۸۶۱کرایسلر ۲۰۰C۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۱۵۴پژو ۴۰۵جی ال ایکس-آی ۸i۴۴۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۱۷۶پژو ۲۰۷TU5 A۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۴۷۹پژو ۲۰۷TU5۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۴۸۲کیا سول۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۴۹۲زوتی z300۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۵۵۵پژو ۳۰۷۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۷۸۲تویوتا کمری GL-2500cc۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۶۸۹فورد تیمپو۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۷۰۳شورلت MALIBU۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۸۷۵بستورن B70۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۸۹۳جک توجوی LF۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۹۴۷جک J5 HFC7180BTF۴۵جمعا ۴ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۳۹۷۵ام وی ام ۱۱۰۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۰۸۴تویوتا های لندر۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۱۴۴بنز CLA250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۱۶۵بنز c250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۲۶۷هیوندای I30-2000cc۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۲۱۹بنز E200CGI(1996cc۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۳۸۹پرادو gx2700۴۸۸ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۴۵۴ب ام و X3-20I۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۴۳۸مزدا N3۴۵۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۶۳۰هانی لوبو۴۰۴ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۶۶۱هافی LOBO۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۷۷۰کیا سورنتو EX3300۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۸۷۲شورلت سونک۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۴۸۷۴لیونسل DN7160QN3۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۰۰۹فولکس caddy2000-1۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۰۹۹چانگان CS35 Automatic۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۱۲۵هیوندای النتراGLS۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۱۲۷گریت وال (هاوال) M4۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۰۳۶سیتروئن ELYSEE۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۱۵۹سواری چارجردوج۶۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۲۹۵بی ام و کوپه ۴۲۸i۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۲۹۶سواری faw ایکس۸۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۲۶۱بی ام و ۴۲۸i۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۳۳۰مزدا ۲۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۶۴۹ب ام و X1 20I۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۶۵۰فولکس آبت بتیل کروک۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۸۵۲مینیاتور ۲۳۱ (۱۵۰۰cc)۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۸۴۵کیا سراتو ۱٫۶۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۵۸۲۳ب ام و ۵۲۰I۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۱۲۸جیپ کروکی کاام۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۱۵۶فیات COUPE500۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۲۶۹آئودی Q5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۲۷۴سایپا BRILLIANCE-H230-AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۲۷۹تویوتا کمری SE2500۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۰۴هیوندای کوپه۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۰۹سابرینا C30D۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۲۳دوو نوبیرا۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۲۷اپل اینسیگینا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۴۴پژو PARSTU5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۶۸ب ام و X1 28i۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۳۹۷پارس خودرو brilliance-h320 at۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۱۵رنو هاچ بک SANDERO-AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۱۹نیسان ورسا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۳۸ام.وی.ام NEW X33 AUTOMATIC۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۴۱سایپا تیبا۲۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۴۲کیا سراتو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۴۴برلیانس H320۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۴۶چانگان EADO۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۶۶ب ام و کروکی Z4 20I۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۶۷برلیانس H230۴۵۵ساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۷۶سایپا تیبا۲۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۹۰فاو BESTURN B50F۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۹۱بنز E250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۹۴دنا دنا EF7۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۴۹۸اینیفیتی q50۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۰۴فولکس CADDY2000۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۱۳ب ام و CONVERTIBLE 428I۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۱۴کیا اپتیما۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۱۸تویوتا کمری GL_2500cc۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۲۷هاچ بک های ما s7 – at۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۳۸کیا CERATO 2000۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۵۷۴سایپا تیبا۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۰۸سابرینا ای ۱۵۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۱۷تویوتا کمری هیبرید XLE۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۲۶ب ام و ۵۱۸۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۳۸لندروور رنجرورایوو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۶۴بنز A250 A250۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۶۷۷اپل جی تی۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۷۰سمند SOREN EF7۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۷۷جک S2۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۷۷۸جک S3۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۰۴لیفان ۳۲۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۱۸لادا کالینا۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۴۰جک J6۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۵۶تویوتا PRIUS۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۶۸ب ام و Z4-28I کروکی۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۷۴چری Arrizo5 cvt۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۸۸پورشه MACAN۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۸۹۵نیسان میکرا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۰۹تیبا ۲ EX۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۱۲برلیانس H220۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۱۶هوندا سیتی۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۳۱دوج اونجر۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۳۸اینفینیتی Q50۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۴۰پورشه ۷۱۸باکستر اس۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۶۹۴۲نیسان روژ۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۰۹کادیلاک ATS۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۱۰کرایسلر ۲۰۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۱۸سواری آر .وی.ام.کو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۲۶فولکس کوپه ABT-Beetle۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۳۸چری TIGGO 5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۴۹دانگ فنگ H30TU5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۵۴TATA VISTA۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۵۵TATA MANZA۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۶۸رنو تالیسمن۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۷۲فولکس واگن JETTA۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۰۹۲Haval H8۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۱۱۷مرسدس بنز هیبریدی S300۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۱۲۱جیلی GC6۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۱۴۳ب ام و ۲۲۰I۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۱۹۸ب ام و ۴۲۸I GRAN COUPE۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۰۳شورلت تراکس۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۱۲پژو ۵۰۸۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۱۹تویوتا PRIUS-ZVW50L۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۳۳پورشه boxster718۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۴۶سدان ۳۶۰DEL۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۴۹ب ام و ۴۲۰I۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۸۶شورلت مالیبو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۲۸۷پژو RCZ۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۰۰seat leon 5d fr۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۰۱RVMCO VELA V5 اتوماتیک۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۱۸رنو تندر پلاس۴۵جمعا ۵ نفرساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۳۰پاژن ۴, ۲ جی.اس۴۷ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۳۲لوتوس ELISE 220 CUP۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۳۷BMW 730LI۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۴۵مینی وان کابریو۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۵۲DSدی اس DS3-coup۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۶۳هیوندا ی I40۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۷۱ب ام و X4 281 XDRIVE۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۷۳opel cascada۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۷۴ام.وی.ام ۱۱۰sqr7111_s11۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۸۴چری TIGGO5-CVT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۹۲لکسوس NX300H۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۳۹۷کوییک (CVT) 212۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۱۳سانگ یانگ اکتیون۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۱۸پارس خودرو BRILLIANCE H230-MT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۲۲تویوتا پریوس۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۲۳سوبارو XV۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۲۶پژو PARSTU5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۲۸سایپا ARIO AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۳۸لوتوس ELISE S۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۵۰مینی کوپر اس۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۵۵DSدی اس DS5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۶۲برلیانس c3۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۷۸بی وای دی(BYD) S67۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۹۰کیا ریو۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۴۹۳سایپا BRILLIANCE H220۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۰۶CRUZE LS۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۱۴هیوندا سرتا۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۲۷هیوندا سانتافه۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۳۱دوج دارت۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۳۹لگسوس IS200T۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۴۷SENOVA X25 0۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۷۶تویوتا یاریس ۱۵۰۰۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۵۷۹رنو TONDAR 90 A۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۰۰پژو پارس ELX-XUM۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۰۹کیا RIO1400۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۲۸ام وی ام ۱۱۰SQR7111-S11۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۳۱BRILLIANCE C3-AT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۳۴پژو ۲۰۸۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۳۵شورولت کروز۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۷۵بایک D20۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۶۸۹MG AT360۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۷۹۴فیات ۵۰۰l-1368cc۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۳۰شورولت کامارو۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۴۴سایپا BRILLIANCE-H230۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۸۱مزدا ام اکس ۵۴۲ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۸۸۴چانگان CS35-MT۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۰۰پارس خودرو BRILLIANCECROSS-AT1654۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۰۱سواری تویوتا CHR۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۱۹لوکسژن U5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۲۰لوکسژن S3۴۴ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۴۴نیسان kicks۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۶۱گریت وال H9۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۶۸سیتروئن C4HATCHBACK۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۷۹۸۷چری TIGGO 5 FL۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری
۳۰۱۲۸۰۰۶مزدا cx5۴۵ساير چهار سيلندرهاساير چهار سيلندرهاسواری

 

سواری شش سیلندرها :

 

کدنامسیلندرظرفیت(نفر/بار) مجازظرفیتزیرگروهنوع وسیله
۱۱۶۰۰۰۲۵اپل مونتری۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۲۶اپل امگا ۲۵ وی اس۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۲۷اپل امگا-۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۲۸اپل سناتور۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۲۹اپل کمودور۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۳۰اپل ویکترا-A۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱اپل -کالیبرا۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۳۲اپل آدمیرال۶۵جمعا ۵ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۰۳۳اپل دیپلمات۶۵جمعا ۵ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۰بنز ام ال ۳۵۰۶۵۵ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۱۵۰۰دوج چلنجر۴۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۴۱۰۰تویوتا کمری گراند۳۰۰۰ L۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۴۴۰۰شورولت گوروت۸۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۴۹۰۰پونتیاک گراند پریکس۸۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۰هیوندای گرانجور۸۵undefinedشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۳۷بنز ۳۰۰ دی۵۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۳۸بنز ۲۳۰ اس.ال۶۲۲شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۳۹بنز ۲۵۰۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۲۴۰بنز ۳۲۰ CLK۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۱بنز ۳۲۰ سی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۲بنز ئی ۲۴۰۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۳بنز ۲۵۰ تی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۴بنز ۲۵۰ سی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۵بنز ۲۶۰ ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۶بنز ۳۲۰ اس۶۵۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۷بنز ۳۰۰ ئی۶۵۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۸بنز ۴۲۰ اس_۱۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۴۹بنز ۶۰۰ اس۶۵۴شش سيلندر و بالاترسواری
۲۵۰بنز ای ۳۲۰۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۱بنز ۲۸۰ ئی_۱۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۲بنز ۲۸۰ اس_۱۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۳بنز ۳۰۰ سی.آ۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۴بنز ۳۰۰ سی.پی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۵بنز ۲۵۰ اس.ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۶بنز ۲۵۰ اس.ال۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۷بنز ۲۵۰ سی.پی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۸بنز ۲۶۰ اس.ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۵۹بنز ۲۸۰ اس.ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۲۶۰بنز ۲۸۰ اس.ال۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۱بنز ۳۰۰ اس.ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۲بنز ۳۰۰ سی.ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۳بنز ۳۵۰ اس.ال۶۵۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۴بنز ۴۵۰ اس.ئی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۵بنز ۴۵۰ اس.ال۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۶بنز ۵۰۰ اس.ال۶۵۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۷بنز ۲۵۰ دی لانگ۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۸بنز ۵۰۰ اس.ال.سی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۶۹بنز سی ال کا ۲۴۰۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۲۷۰بنز ۳۵۰ اس.ئی.ال۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۱بنز ۳۵۰ اس.ال.سی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۲بنز ۴۲۰ اس.ئی.ال۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۳بنز ۴۵۰ اس.ال.سی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۴بنز ۵۰۰ اس.ئی.ال_۱۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۵بنز ای ۲۴۰ سانروف۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۶بنز ۲۵۰ اس.ئی.سی.پی۶۴۴شش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۷بنز CLK 350۶۲۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۸بنز اس ال کا۳۵۰۶۵۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۷۹بنز *۲۳۰۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۸۰بنز C280۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۱بنز E 280۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۲بنز ۲۵۰ ئی۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۴بنز ئی ۳۵۰۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۵بنز اس ۳۵۰۶۵۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۶بنز سی ۲۸۰۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۷بنز ئی ۲۸۰۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۸بنز ۲۸۰ اس۶۵۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۸۹بنز سی ۲۳۰_۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۰بنز ۲۴۰ سی ال کا۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۲۹۱بنز سی ال اس۳۵۰۶۵۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۲بنز ۲۴۰ ئی الگانس۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۳بنز ۳۰۰ اس ئی ال –۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۴بنز الگانس ئی ۳۲۰۶۵۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۵بنز الگانس سی ۲۸۰۶۵۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۶بنز ۲۴۰ ئی آوانگارد۶۴۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۷بنز ۲۴۰ ئی۶۵۵ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۸بنز ۲۴۰ سی۶۵۵ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۲۹۹بنز اس ۳۵۰ ال۶۵۵ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۱بنز ۲۸۰SL۶۲جمعا ۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۳۰۲بنز SL350۶۲جمعا ۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۳بنز ۲۴۰ SLK۶۲جمعا ۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۴بنز ۳۲۰ SLK۶۲جمعا ۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۶بنز SLK 280۶۲جمعا ۲ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۸بنز ۲۳۰۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۰۹بنز ۲۸۰۶۵جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۰بنز .۶۵جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۱بنز ۱۹۰-۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۲بنز ۲۳۰S۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۳بنز ۲۵۰S۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۳۱۴بنز ۳۰۰D۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۵بنز C220۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۶بنز C350۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۷بنز ۲۲۰SE۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۸بنز ۲۸۰GE۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۱۹بنز ۳۲۰SE۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۰بنز ۳۸۰SE۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۱بنز ML320۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۲بنز ۱۹۰E-A۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۳بنز SEL280۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۳۲۴بنز ۲۴۰ CLK۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۶بنز ۳۵۰ CLK۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۷بنز CLK 280۶۵جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۲۹بنز اس۲۸۰۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۳۰بنز SEL 380-۶۴جمعا ۴ نفرشش سيلندر و بالاترسواری
۱۱۶۰۰۳۳۱بنز ۲۲۰ اس۶۴