محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث

همان گونه که می دایند هدف از ارائه بیمه شخص ثالث جبران خسارت هایی است که توسط شما به شخص ثالث وارد می شود. فرض کنیم که شما در زمان رانندگی تصادف کرده و این تصادف خسارت هایی را برای فرد دیگر (غیر از سرنشین خودرو) به بار می آورد. در این صورت اگر بر طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی شما مقصر شناخته شوید باید تمامی خسارت های جانی و مالی وارد شده به شخص ثالث را جبران نمایید. در این زمان اگر شما دارای بیمه نامه شخص ثالث باشید شرکت بیمه گر متعهد است که بر طبق تعهدات خود کلیه خسارت های تحت پوشش را جبرران نماید.

داشتن بیمه شخص ثالث برای صاحبان وسایل نقلیه اجباری است به این معنا که در صورتی که راننده ای دارای بیمه نامه شخص ثالث نباشد مجرم شناخته خواهد شد. به همین دلیل همه رانندگان باید به منظور خرید این بیمه نامه اقدام نموده و قبل از اتمام تاریخ اعتبار آن، نسبت به تمدید بیمه نامه اقدام نمایند. لازم است بدانید که قیمت بیمه شخص ثالث در هر سال متفاوت بوده و عواملی بر روی آن تاثیر خواهد گذاشت که محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث براساس این فاکتورها در زمان تمدید قرارداد انجام خواهد گرفت.

فاکتورهای موثر بر قیمت بیمه شخص ثالث

1-   حق بیمه پایه

همواره برای قیمت بیمه شخص ثالث یک مقدار پایه در نظر گرفته می شود که این مقدار بستگی به نرخ دیه و همچنین تعداد سیلندر وسیله نقلیه دارد که هر سال توصط بیمه مرکز برآورد شده و به شرکت های بیمه ابلاغ می گردد.

2-   نوع و مدل وسیله نقلیه

مسلما کاربری وسیله نقلیه بر روی محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث موثر خواهد بود به عنوان نمونه هیچگاه قیمت بیمه شخص ثالث بای کامیون با یک خودروی شخصی برابر نیست. همچنین هر چه مدل وسیله نقلیه قدیمی تر باشد قیمت بیمه شخص ثالث بیشتر خواهد شد.

3-   محاسبه سال های عدم خسارت

زمانی که تصادف می کنید بیمه موظف است که خسارت های وارده به شخص ثالث را متناسب با مندرجات بیمه نامه پرداخت کند این بدان معناست که بیمه گر باید هزینه ای را برای این منظور صرف نماید. شرکت های بیمه گر به منظور تشویق بیمه گذاران به رانندگی بهتر و عدم تصادفات، همواره در محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث تعداد سال هایی که بیمه گذار از بیمه شخص ثالث استفاده نکرده است را در نظر گرفته و در قالب تخفیف در محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث وارد می کند.

4-   جریمه برای دیرکرد برای تمدید

با توجه به این که داشتن بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه ضروری است لذا در صورتی که تاریخ اعتبار بیمه نامه به اتمام رسیده  شما برای تمدید آن دیر اقدام نمایید لذا شرکت های بیمه گر در زمان محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث این دیرکرد را در قالب جریمه به قیمت اضافه خواهند کرد.